FORGOT YOUR DETAILS?

Algemene

Voorwaarden

Door het bestellen van diensten en/of producten van Orange Webdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in deze overeenkomst. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden.

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Orange Webdesign en geldt voor alle klanten die een dienst of product bestellen van Orange Webdesign via zijn website, per post, telefoon of fax. (klanten worden vanaf hier aangeduid als "de klant"). Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment van bestellen van de dienst of product.
Wanneer u een bestelling plaatst voor één van onze diensten zal de verzamelde persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor het behandelen van uw bestelling en om u een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen.
Nooit, uitgezonderd in wettelijke procedures, zullen we uw gegevens doorgeven aan derden.
Op aanvraag zullen wij onze klanten alle informatie die we over hen bewaren toesturen.

Alle communicatie met de klant (over zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het
e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld tijdens het bestellen.
Het is daarom belangrijk, en de verantwoordelijkheid van de klant, dat hij een eventuele wijziging van dit
e-mailadres binnen 48 uur meldt aan support@Agoodstart.nl of dit aanpast in het Account Management Systeem. De klant begrijpt dat dit bij nalatigheid ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van een domeinnaam.

2. Start, Verlenging en Einde van Overeenkomst

Alle tarieven op onze website zijn aangeduid op jaarbasis en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De BTW is voor rekening van de klant en wordt in meerdering gebracht op het totaal van de bestelling. De klant gaat met het plaatsen van een bestelling akkoord met de tarieven die aangegeven zijn door Orange Webdesign.

Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment van plaatsen en/of verzenden van een bestelling.
De looptijd van deze overeenkomst is in principe één jaar.
Alle diensten zijn op basis van vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen met Orange Webdesign. Als de klant besluit om diensten te annuleren waarvoor hij reeds betaald heeft beseft hij dat de reeds verstreken termijn niet in aanmerking komt voor terugbetaling tenzij hierover van te voren met Orange Webdesign afspraken zijn gemaakt .

Een bestelling kan te allen tijde geannuleerd worden.
Zit de klant nog in de "dertig dagen geld terug" garantie dan zal het gehele bedrag van de bestelling, met uitzondering van eventueel bestelde domeinnamen en of verleende arbeid, terug worden betaald. Na de "dertig dagen geld terug" garantie zal het bedrag dat terugbetaald wordt voor de bestelde diensten gelijk zijn aan het betaalde bedrag voor die diensten gedeeld door 365 maal het aantal dagen tot vervaldatum.
Deze garantie is alleen geldig het eerste jaar en geldt niet voor producten die verlengd zijn.
Producten die verlengd zijn zijn uitgesloten van restitutie.

Als service naar de klant worden hosting accounts en domeinnamen niet automatisch verlengd.
Op deze manier komt de klant niet voor onaangename verrassingen te staan dat zijn account niet tijdig is opgezegd en automatisch verlengd is.  Op deze manier wil Orange Webdesign ook het vertrouwen in zijn diensten tonen.

Ook bij verlengingen werken al onze diensten op basis van voorafbetaling. We sturen de klant via e-mail een 'verzoek tot verlenging' één maand voor de vervaldatum van de account of dienst. Orange Webdesign dient alle betalingen voor verlengingen

te ontvangen ten laatste 7 dagen voor de vervaldatum ervan. Dit is noodzakelijk om te kunnen garanderen dat de verlenging zonder problemen verloopt. Door een tijdige betaling vermijdt u dat uw site offline gaat, of dat u uw domeinnaam verliest.
Indien de klant geen e-mail ontvangen heeft omtrent de verlenging van zijn account 20 dagen voor de vervaldatum draagt hij de verantwoordelijkheid deze zelf aan te vragen bij Orange Webdesign.

 1. Illegale Activiteiten

  Orange Webdesign wenst een superieure dienstverlening aan zijn klanten te leveren en wil dat zijn klanten hierop te allen tijde kunnen rekenen. De diensten van Orange Webdesign mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan hen die onze diensten gebruiken voor:

 • Het hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server, of netwerk. Ook het scannen van poorten of firewalls en 'phishing' (frauduleus achter gegevens proberen te komen) zijn niet toegestaan.
 • Het hosten of aanbieden van files, software of muziek waarvoor de klant geen toestemming of licentie heeft.
 • Het uitvoeren van IRC gerelateerde scripts.
 • Het uitvoeren van chat software zonder dat hiervoor vooraf toestemming is gevraagd en gekregen is van Orange Webdesign.
 • Het verzenden van spam of het in bulk verzenden van ongewenste commerciële of andere e-mails.
 • Het schenden van intellectuele rechten, copyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten. Indien u denkt dat een klant gehost op onze servers een inbreuk pleegt op één van deze feiten vragen we u ons de nodige informatie te verschaffen inclusief om welk materiaal het gaat, een ondertekend bewijs dat u de eigenaar bent van het materiaal en uw volledige contactgegevens. Indien uw klacht gegrond blijkt zal de desbetreffende account geschorst of verwijderd worden.
 • Het hosten of aanbieden van materiaal dat bedreigend, onwettelijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend is of materiaal waarvan Orange Webdesign vindt dat het niet gepast is.
 • Het hosten of aanbieden van kinderpornografie is ten strengste verboden. Indien deze informatie ontdekt wordt zal Orange Webdesign direct de bevoegde wettelijke autoriteiten in kennis stellen.
 • Het hosten of aanbieden van software of files die computervirussen of files bevatten die schade kunnen toebrengen aan computers en/of servers van anderen.
 • Alle proxy scripts zoals bijvoorbeeld nph-proxy.cgi, wwwproxy.cgi enz.

Door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden geeft de klant de toestemming aan Orange Webdesign om bij een inbreuk op onze voorwaarden alle verzamelde gegevens over de klant door te geven aan de wettelijke overheden indien zij hier om vragen. Deze gegevens kunnen onder meer zijn : IP adressen, accountinformatie, files bewaard in de account en persoonlijke informatie.

 1. Acceptabel Gebruik van en Toegang tot Diensten

  Orange Webdesign doet zijn uiterste best om de klant een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. Geschillen of problemen dienen dan ook aan ons gemeld te worden zodat het mogelijk is om een gepaste oplossing te zoeken.

Volgende inhoud is NIET toegelaten (tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van Orange Webdesign).

 • Websites met adult of pornografische inhoud
 • Online game scripts zoals ondermeer criminals
 • Scripts die zichzelf automatisch een groot aantal maal per uur uitvoeren (permanent server processen)

De hosting account moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het grootste gedeelte van uw images, download files, enz. moeten gelinkt worden vanuit een HTML of equivalente webpagina die bereikbaar is voor het publiek.
 • De website bestaat voor het grootste gedeelte uit web pagina's en images gebruikt op deze pagina's.
 • De website is niet in de eerste plaats ontworpen voor het ter beschikking stellen van files om te downloaden.
 • Het dataverkeer veroorzaakt door één of meerdere van uw downloads staan in redelijke verhouding tot het verbruik van de rest van uw website.
 • De schijfruimte die u ter beschikking heeft mag niet worden gebruikt voor mail storage doeleinden.
  E-mail boxen mogen derhalve niet groter zijn dan 200MB per stuk.
 • Ongebreideld gebruik van onze diensten is niet toegelaten. Uw account mag de server nooit zo belasten dat andere klanten hier hinder van ondervinden, de snelheid van de server beperkt of een te hoge load (meer dan 5% van het CPU) veroorzaakt.
  Omwille van de ernst van deze overtredingen en omdat soms snelle beslissingen nodig zijn om verdere problemen met de server te vermijden kunnen er soms acties genomen worden zonder voorafgaande verwittiging naar de klant toe, ook al zullen we steeds ons uiterste best doen om deze wel vooraf te sturen. 
 1. Meerverbruik Dataverkeer

  De klant kan te allen tijde upgraden naar een groter hosting pakket pakket. Extra dataverkeer zal in rekening worden gebracht aan de klant.

 1. Domeinnaam Diensten en Registraties

  Het verhuizen van domeinnaam staat gelijk aan een registratie. Orange Webdesign zal steeds alle domeinnamen registreren op naam van de klant en dit volgens de gegevens doorgeven tijdens de bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze gegevens correct op te geven tijdens zijn bestelling. Wijziging in bepaalde gegevens van een domeinnaam kunnen extra kosten met zich meebrengen.

De klant accepteert dat hij met de registratie van een domein zich dient te houden aan de regelgeving van de individuele domeinnaam achtervoegsels zoals bepaald door bv. SIDN.nl voor .nl domeinen of ICANN.org voor .com, .net, .org, enz... domeinen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant deze bepalingen op regelmatige basis te controleren.

De klant dient de registratieformulieren voor domeinnamen naar waarheid in te vullen.

De registratie en/of verhuizing van een domeinnaam wordt zo spoedig mogelijk aangevraagd nadat de betaling hiervoor (en de eventueel benodigde formulieren en autorisatie codes) door Orange Webdesign ontvangen is. De aanvrager van een domein verhuizing is verantwoordelijk voor de gegevens wat betreft eigenaar en adres vermeld tijdens de aanvraag.
Deze gegevens moeten overeenkomen met de gegevens die gekoppeld zijn aan de domeinnaam.
Indien deze gegevens niet meer kloppen dient de klant deze eerst te laten wijzigen bij de registrant waar het domein geregistreerd staat.
Om een verhuizing vlot te laten verlopen dient ook het e-mailadres op het domein correct te zijn.
Indien dit niet meer het geval is vragen we de klant dit te laten wijzigen door de huidige registrant alvorens de verhuizing aan te vragen.
Kosten die voortvloeien uit het verstrekken van verkeerde informatie zullen in rekening worden gebracht aan de klant. 

 1. Wijziging Algemene Voorwaarden

  Orange Webdesign behoudt op elk ogenblik het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 2. Aansprakelijkheid

  De klant gaat akkoord dat de wederverkopers, personeelsleden, medewerkers, zaakvoerders en vertegenwoordigers van Orange Webdesign nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor kosten voortvloeiend uit claims, eisen, onkosten, verliezen, schade en juridische kosten ontstaan uit aanspraak, claim of rechtszaak wegens laster, eerroof, copyright en merkenrecht overtredingen alsook alle andere schadeclaims voortvloeiend uit (I) de deelname van de klant in het hosting netwerk van Orange Webdesign, (II) de werking van de website van de klant of (III) eender welke gebeurtenis ontstaan omwille van het klant zijn bij Orange Webdesign. Het gebruik van de klant van een dienst bij Orange Webdesign is geheel voor zijn/haar eigen risico. De klant gaat tevens akkoord om Orange Webdesign te vergoeden voor al zijn juridische onkosten die, in alle redelijkheid, nodig zijn voor het onderzoeken en laten toepassen van zijn rechten in deze overeenkomst.

De klant begrijpt dat Orange Webdesign voor bepaalde diensten beroep doet op derde partijen. In geen enkel geval zal de klant Orange Webdesign of één van zijn medewerkers aansprakelijk kunnen stellen voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van deze derde partijen.
Orange Webdesign kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet meer beschikbaar zijn van een domeinnaam in de periode die zit tussen het plaatsen van de bestelling, ontvangen van betaling, verwerking van betaling en het aanvragen van de registratie van een domeinnaam.
De diensten geleverd door Orange Webdesign worden geleverd op basis van beschikbaarheid. Orange Webdesign accepteert enkel schriftelijk vastgelegde waarborgen. Het gebruik van de klant van een dienst bij Orange Webdesign is geheel voor zijn/haar eigen risico. Orange Webdesign, zijn personeelsleden, medewerkers, zaakvoerders, wederverkopers of partners kunnen nooit aansprakelijk gesteld of verantwoordelijk gehouden worden voor schade geleden door gebruik of misbruik van informatie, inhoud of diensten geleverd door Orange Webdesign inclusief directe of indirecte schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn, het schorsen of stopzetten van diensten, ongeacht de redenen hiervoor.

De klant gaat akkoord dat geen enkele medewerker van Orange Webdesign, onder geen enkele omstandigheid en zonder enkele uitzondering, verantwoordelijk gesteld of gehouden kan worden voor situaties waarbij een derde partij zich, illegaal of zonder toelating, toegang verschaft tot onze diensten, inclusief situaties waarbij dit gebeurt door de exploitatie van gaten in de veiligheid, tekortkomingen of zwakke plekken (al dan niet gekend door Orange Webdesign op dat ogenblik) die mogelijk bestaan in de diensten of het materiaal dat Orange Webdesign gebruikt om zijn diensten te verlenen.

Onder geen enkele omstandigheid, zelfs in geval van nalatigheid, kan Orange Webdesign of een medewerker van Orange Webdesign verantwoordelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, occasionele, uitzonderlijke, blijvende of morele schade, of verlies van opbrengst, winst of data van de klant, of consumenten van de klant of eender welke derde partij, al dan niet of Orange Webdesign of één van zijn medewerkers verbonden zijn via een contract, in het ongelijk gesteld worden of verantwoordelijk zijn, zelfs als men op de hoogte was van mogelijke risico's. Dit geldt tevens voor elk verlies of schade die het gevolg zijn, of waarvan men vermoedt dat ze het gevolg zijn, van het gebruik of het niet kunnen gebruik maken van de diensten van Orange Webdesign of die het gevolg zijn van fouten, vergissingen, onderbrekingen, verwijderen van files, verlies van data, misverstanden, virussen, defecten, onderbrekingen van diensten of elke andere fout of daad die leidt tot schade, al dan niet veroorzaakt door een daad van de natuur of de mens, netwerk problemen, diefstal, problemen met apparatuur, vernietiging of het zonder toestemming toegang verschaffen van de administratie van Orange Webdesign, zijn programma's, apparatuur, netwerk, servers of andere diensten.

Orange Webdesign kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de werking, het falen of de onderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) het verlies van website data, verlies van backup data, het onvermogen om een recente kopie te bezorgen van uw website of data, website downtime, verliezen door niet beschikbaar zijn van website.

Niet in tegenstrijd met elk ander punt in deze overeenkomst, kan de verantwoordelijkheid van Orange Webdesign omtrent deze overeenkomst (voor elke en alle schade, verliezen, kosten of andere claims) maximum het bedrag bedragen dat betaald werd door de klant, voor deze diensten die de schade veroorzaakten, in de laatste 3 (drie) maanden voorafgaand gaan aan de datum van het incident of het moment van het voorval.
De klant is verantwoordelijk voor elk misbruik van zijn account, ook al is dit misbruik gepleegd door een vriend, familielid, gast of werknemer. Daarom is het belangrijk de nodige stappen te ondernemen dat anderen zich geen ongecontroleerde toegang kunnen verschaffen tot uw account. Draag daarom zorg voor uw gegevens. Verder mag u uw account niet gebruiken om veiligheidsmaatregelen te doorbreken van een andere account of ongeoorloofde toegang te verschaffen tot eender welk netwerk of server. Alhoewel Orange Webdesign er alles aandoet om zorgvuldig met de gegevens van zijn klanten om te gaan en intern zorgt voor back-ups van alle gegevens, begrijpt de klant dat door de technische aard van de dienstverlening een back-up niet gegarandeerd is. De klant blijft ultiem verantwoordelijk voor de nodige back-ups van de gegevens op zijn account.

Orange Webdesign kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor  de  foto’s die op de website van de klant worden gebruikt.  De klant is zelf verantwoordelijk om na te gaan of op de gebruikte foto’s auteursrechten van toepassing zijn.

 1. Financiële en Juridische Informatie

Foutieve transacties of betalingen moeten steeds gemeld worden binnen de 30 dagen dat het voorval plaats vond.

Orange Webdesign behoudt het recht om tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of te laat ontvangen betaling van aangerekende sommen. Dit houdt echter niet in dat hierdoor de gevraagde sommen niet betaald dienen te worden.

Deze Algemene Voorwaarden bevatten de volledige en enige overeenkomst tussen beide partijen en vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden. Van deze overeenkomst kan enkel worden afgeweken door een overeenkomst die schriftelijk werd vastgelegd en ondertekend door het management van Orange Webdesign. Geen enkele mondelinge overeenkomst, voorstel, belofte, afspraak of mededeling die gedaan werd en afwijkt van deze voorwaarden is geldig tenzij schriftelijk vastgelegd. Op deze overeenkomst gesloten met Orange Webdesign is enkel het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil zal Orange Webdesign, in alle redelijkheid, al het mogelijke doen om deze op te lossen. Mocht de klant een geschil gerechtelijk willen aanvechten dan begrijpt de klant dat Orange Webdesign het recht heeft de bewuste account te schorsen tot er een uitspraak is in deze zaak. De huidige Algemene Voorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klant aangenomen.
Deze overeenkomst, samen met het bestelformulier en alle mogelijke andere documenten vermeld in deze overeenkomst, maken deel uit van de volledige overeenkomst tussen beide partijen, en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en Algemene Voorwaarden. Mocht een gedeelte van deze overeenkomst door een rechtbank ongeldig verklaard worden, dan zal de rest van de overeenkomst onverminderd van kracht blijven. De klant verklaart hierbij dat hij of zij, ofwel als individu deze overeenkomst aangaat voor zijn of haar persoonlijk gebruik en gewettigd is, ofwel een bedrijf, vennootschap, vereniging of andere legale entiteit vertegenwoordigd en handelt in naam van de klant en de volledige toestemming heeft om deze overeenkomst aan te gaan en na te leven in naam van de klant.
Bij een schending van één van de regels uit onze Algemene Voorwaarden op een account van Orange Webdesign, hebben wij het recht om uw account tijdelijk of definitief stop te zetten en dit zonder voorafgaand bericht. We geven er de voorkeur aan eerst onze klanten te adviseren bij overtredingen, foutief gedrag en elke andere vorm van correctie die nodig is, maar bij ernstige overtredingen van de Algemene Voorwaarden zal dit leiden tot onmiddellijke stopzetting van onze diensten.
Als de inbreuk een crimineel feit is zal Orange Webdesign de bevoegde autoriteiten in kennis stellen en volledige medewerking bieden en heeft Orange Webdesign het recht persoonlijke gegevens van de klant vrij te geven aan wettelijke overheden, dit zonder voorafgaande toestemming van de klant. Orange Webdesign is niet verantwoordelijk voor schade en/of dataverlies als gevolg van het stopzetten van diensten bij overtredingen van de Algemene Voorwaarden.
Graag aandacht voor het feit dat Orange Webdesign beseft dat sommige van de overtredingen hierboven beschreven onvrijwillig gebeuren, of het gevolg zijn van niet door de klant goedgekeurde toegang op zijn account door derden. Orange Webdesign zal ieder geval apart beoordelen en dit met gezond verstand behandelen rekening houdend met de technische en sociale gevolgen van de situatie. De klant begrijpt dat door de aard van sommige overtredingen op de Algemene Voorwaarden Orange Webdesign soms ernstige technische en financiele inspanningen moet leveren voor het oplossen van deze overtreding of klacht.
Eventuele onduidelijkheden over deze regels kunnen via support@Agoodstart.nl aan Orange Webdesign voorgelegd worden.

 1. Contact Informatie

  Orange Webdesign biedt telefonische ondersteuning maar geeft er de voorkeur aan dat (technische) vragen zoveel mogelijk per e-mail worden gesteld. E-mails worden doorgaans binnen 24 uur beantwoord, tenzij in uitzonderlijke gevallen meer tijd nodig is om een passende oplossing te vinden. Orange Webdesign stelt de klant dan daarvan op de hoogte.

TOP